Facebook widget
 • Termék eltávolítása
  Elfogad
  Vissza
  Végösszeg: 0,00 Ft
Megnyitás PDF-ként

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ZEPTER UNGARN KFT.

Adatkezelési tájékoztató Zepter Ungarn Kft.-vel online kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó adatkezelésről:
 
 1. Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Zepter”.).
 
 1. Adatfeldolgozás: Hitelközvetítési tevékenység esetében Zepter, mint adatfeldolgozó jár el, a pénzintézettel, mint adatkezelővel kötött adatfeldolgozási szerződés alapján.
 
 1. Adatvédelmi tisztviselő:  Név: dr. Kovács Attila Krisztián E-mail: adat@zepter.hu
 
 1. Zepter feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.
 
 1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:
 
  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkategória Adatkezelés időtartama GDPR 13. Cikk (2) e.
1. Adásvételi szerződés teljesítése: Zepter tevékenységével összefüggésben kötött vevői szerződés teljesítése, így különösen a termékre vonatkozó tájékoztatás nyújtása, termék kiszállítása, beüzemelése, összvásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás biztosítása, vevői elégedettség mérés, adategyeztetés, szerződés teljesítéséhez szükséges vevői intézkedés megtételére felhívás, szerződésmódosítás, helyettesítő termék felajánlása, vevői nyilvántartás vezetés, egyes termékek esetében fertőtleítés elvégzésének nyomonkövetése, tájékoztatás és felhívás közlése a fertőtlenítés tekintetében. GDPR 6.§. (1) b. pont – Szerződés teljesítése teljes név, lakcím, szállítási cím,  telefonszám, születési idő, e-mail cím, termék, szerződésszám, IP cím szerződés megszűnésétől számított 5 év (elévülés) + 60 nap szerződés teljesítésének feltétele
2. Számlázás: Szerződéshez kapcsolódó vételár beszedés, vételár elszámolása, számla kiállítása, bizonylatolás, téves befizetés kezelése, pénzügyi nyilvántartás vezetés. GDPR 6.§. (1) c. - Jogi kötelezettség teljesítése; Számv. tv. 169. § (2) teljes név, lakcím,  születési idő, számla száma, szerződésszám, számla adatok számla kiállításától számított 8 év + 60 nap jogszabályi kötelezettség
3. Ügyfélszolgálati adatkezelés: Vevők megkülönböztetése, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás, telefonos panasz nyilvántartása, telefonon bejelentett panasz rögzítése, panasz nyilvántartás, telefonon bejelentett panasz nyilvántartása GDPR 6.§. (1) c. - Jogi kötelezettség teljesítése; Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése; Hpt. 288.§. teljes név, lakcím, szállítási cím,  telefonszám, születési idő, e-mail cím, szerződésszám, telefonos bejelentett panasz nyilvántartási száma, panasz ügy nyilvántartási száma elállástól számított 5 év (elévülés) + 60 nap; panasz bejelentésétől számított 3 év (elévülés) + 60 nap; telefonon bejelentett panasz megtételétől számított 5 év + 60 nap jogszabályi kötelezettség
4. Szavatossági és jótállási ügyek kezelése: Az adásvételi szerződések esetén jogszabály alapján fennálló, vagy Zepter vállalása alapján nyújtott jótállási kötelezettségek teljesítése, szavatossági kötelezettségek teljesítése, nyilvántartása, kapcsolattartás a jogosulttal, szállítás. GDPR 6.§. (1) b. pont – Szerződés teljesítése ; GDPR 6.§. (1) c. - Jogi kötelezettség teljesítése; 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet teljes név, lakcím, szállítási cím,  telefonszám, születési idő, e-mail cím, szerződésszám, termék, számla száma, jótállási jegy száma szavatosság esetén a termék átadásától számított 2 év (elévülés) + 30 nap; Zepter által szerződés alapján vállalt jótállás esetén a termék átadásától számítottan a jótállás időtartama + 60 nap; kötelező jótállás esetén a termék átadásától számított 1 év + 60 nap jogszabályi kötelezettség
5. Követelés érvényesítése és jogi tanácsadás és képviselet vitás ügyben: Ki nem fizetett vételár, szerződéssel kapcsotban felmerült kár-, kötbér, költség követelés érvényesítése. A vevő vagy Zepter által kezdeményezett bármely a szerződést érintő jogvita esetében jogi tanácsadás, képviselet. GDPR 6.§. (1) b. pont – Szerződés teljesítése GDPR 6.§. (1) f. pont – Jogos érdek teljes név, lakcím,  születési idő, számla száma, szerződésszám, számla adatok követelés esedékességétől számított 5 év (elévülés) + 60 nap szerződés teljesítése
6. Többes ügynöki tevékenyég (hitelközvetítés): Az ügyfél igénye szerint jogosult lehet a vételár finanszírozására hitelszerződést kötni az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló pénzintézetekkel, és igénybe venni a pénzintézetek által nyújtott hiteltermékeket. Amennyiben az ügyfél hitelt kíván felvenni, és megadja adatait a webshop felületén,, úgy az adatkezelő, mint adatfeldolgozó jár el. Az adatkezelő abban az esetben adja át az adatokat az érintett pénzintézet részére, amennyiben az érintett átirányítása megtörtént a hitelt nyújtó pénzintézet saját weboldalára, és elfogadta annak feltételeit. GDPR 6.§. (1) b. pont – Szerződés teljesítése;
 
teljes nén, e-mail cím, telefonszám, rendelési azonosító, rendelés dátuma, termék azonosító, vételár, amennyiben az ügyfél kitöltötte, úgy a kosároldali kalkulátor adatai; hitelközvetítést követő 5 év (elévülés) + 60 nap szerződés teljesítésének feltétele
 
 1. Címzettek:
 
 • Futárszolgálat részére az árukiszállítás céljából. –           GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
 • Terméktípustól függően a termék beszerelése és beüzemelése céljából, illetve víztisztító készülékek rendszeres, 3 havonkénti fertőtlenítésének elvégzésére felhívás, a fertőtlenítés elvégzése valamint a fertőtlenítés nyomonkövetésealvállalkozó részére továbbítás. – Waterminator Kft.
 • Követelés érvényesítése és jogi ügyek kezelése: dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda
 • Információtechnológiai szolgáltatás – Zepter Poland
 • Adatfeldolgozás keretében hitelközvetítéssel összefüggésben a Cofidis Magyarországi Fióktelepe. részére történő adatátadás.
 
 1. Érintett jogai:
 
Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.
 
 1. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu
 
 1. Az adatok megadása Ön részéről adásvételi szerződésből eredő kötelezettségen alapul, ugyanis az adásvétel teljesítéséhez szükséges Zepter által kért adata. A szerződéskötésnek feltétele a szerződéses adatok megadása. A szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés Zepter részéről nem teljesíthető.
 
Amennyiben Ön hitellel kívánja finanszírozi az adásvételt, úgy Zepter a többes ügynöki tevékenysége teljesítéséhez a megjelölt adatkezelő bankok részére begyűjti és átadja az Ön adatait. A hitelszerződés teljesítésének feltétele a kért adatok megadása, ennek elmaradása esetén a bank megtagadhatja a hitelezést és így meghiúsulhat az adásvételi szerződés is.
 
 1. Zepter profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor,
 
 1. A személyes adatok kezelésére a https://www.zeptermagazin.hu/wp-content/uploads/2018/05/Zepter-adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat.pdf oldalon elérhető adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.
 
Budapest, 2020. április
 
Accept

Cookies

Weboldalunk ún. „cookie”-kat használ, amelyek felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá teszik az internetes jelenlétünket. Segítségükkel gyorsabbá tehetjük a navigációt a weboldaunkon és pontosabb információkat kaphatunk az oldalunk látogatottságáról. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol annak érdekében, hogy webshopunk minden funkcióját zavartalanul használhassa. Fontos kiemelni, hogy néhány ilyen cookie átkerül a mi szerverünkről az Ön számítógépére – ezek az „ideiglenes cookie-k”, amelyek a böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek számítógépe merevlemezéről.