Facebook widget
 • Termék eltávolítása
  Elfogad
  Vissza
  Végösszeg: 0,00 Ft
Megnyitás PDF-ként
Zepter ClubLive100 hűségprogram
Általános Szerződési Feltételek

1. A program leírása
A ZEPTER ClubLive100 hűségprogramot a ZEPTER International Ungarn Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ZEPTER) indította, amely Magyarország törvényei szerint bejegyzett cég a 1138 Budapest, Váci út 191. alatt található szék­hellyel. A ClubLive100 program előnyeivel a regisztrált tagok a világ bármely pontján élhetnek online vásárlás esetén, hiva­talos ZEPTER boltokban és bemutatótermekben (http://www.zepter.hu/TreeMenu/Contact.aspx), és a ZEPTER kereskedőitől történő vásárlások során. A ClubLive100 tagok (a továbbiakban „klubtag”, „Club Member”, „CM”) minden vásárláskor kedvez­ményben részesülnek – akár online vásárlásról, akár a hivatalos ZEPTER bemutatótermekben történő személyes vásárlásról van szó – ezen felül személyre szóló ajánlatokat és meghívásokat is kaphatnak. A ZEPTER ClubLive100 hűségprogramban való részvétel ingyenes.
2. A tagság feltételei
A ClubLive100 tagsággal járó előnyök igénybevételéhez az új klubtagoknak regisztrálniuk kell a ClubLive100 hűségprogramba. A regiszt­ráció során és annak feltételeként meg kell adniuk az összes kért adatot és el kell fogadniuk a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Olyan személy válhat klubtaggá, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes és rendelkezik e-mail címmel, bejelentett levele­zési címmel, avagy jogszerűen bejegyzett jogi személy. Egy személy csak egy klubtagsággal rendelkezhet.
Felhívjuk Klubtagjaink szíves figyelmét, hogy a tagsághoz fűződő összes előny, árengedmény, kedvezmény, stb. a regisztráció során kapott tagsági számmal vehető igénybe vagy érvényesíthető, így kérjük fokozottan ügyeljenek arra, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férhessenek hozzá!
A ZEPTER fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a leendő vagy már meglévő klubtagok személyazonosságát, ügyleti képes­ségét és e célból személyi okmányuk vagy más igazolás felmutatását kérje. A regisztráció során a klubtagok kötelesek szemé­lyi adataikat és egyéb információikat teljes, pontos, és a ClubLive100 program számára felhasználható formában megadni. A klubtagok kötelesek gondoskodni a regisztráció során megadott információk naprakészségéről. Az adataik változását e-mail-ben jelenthetik be (clublive100@zepter.hu). A ZEPTER nem vonható felelősségre, amennyiben hiányosan megadott vagy elavult személyes adatok okán egy klubtag hűségkártyája nem ér célba, vagy ha a hiányos adatok miatt nem tud igény­be venni valamilyen klubtagoknak járó kedvezményt, vagy ha a klubtag gondatlansága okán illetéktelen felhasználás törté­nik. A ClubLive100 programba minden klubtag csak egyszer ajánlható és egyszer regisztrálható. A Klubtag a részére egyedileg biztosított Klubtagsági szám alapján kerül azonosításra a hűségprogram és vásárlásai során. ZEPTER a Klubtagsági számot az adásvételi szerződés beérkezését követően ellenőrzi, és kizárólag érvényes Klubtagsági szám esetében biztosítja a hűségprogram előnyeit és kedvezményeit.
3. A Klub kártyával kapcsolatos rendelkezések
A ZEPTER a ClubLive100 hűségprogramba regisztráló Klubtagok részére ClubLive100 kártyát biztosíthat a Klubtagsági számhoz kapcsolódóan.
4. A tagság előnyei
A jelen ÁSZF-ben megjelölt előnyök és kedvezmények (a továbbiakban „kedvezmény”) igénybevétele egyes esetekben felté­telhez kötött. Az előnyök és kedvezmények igénybevételéhez szükséges további feltételek teljesítése a klubtag felelőssége. Az egyes feltételeket az adott kedvezményre vonatkozó rendelkezések szabályozzák. A klubtag egyes kedvezmények eseté­ben köteles a regisztrációkor nyilatkozni, hogy miként és milyen formában kívánja a kedvezményt igénybe venni, választása a klubtagság során pedig nem módosítható.
4.1. Kedvezmények és előnyök:
4.1.1. Általános kedvezmények és előnyök:
Az általános kedvezményeket és előnyöket valamennyi klubtag érvényesítheti illetőleg jogosult rá.
4.1.1.1. Vásárlási kedvezmény
A ClubLive100 tagsággal a klubtagok akár 2-40 %-os kedvezményben részesülhetnek bizonyos ZEPTER termékek megvásárlása esetén az adott vásárlás összértékének függvényében. A kedvezmény a fogyasztói árból érvényesíthető közvetlenül a vásárláskor. A kedvezményes vételárat az egyes termé­kek tekintetében a mindenkori árlista „Klubtag ár” rovata tartalmazza (a továbbiakban „Klubtag ár”). A kedvezmény igénybe vehető a https://shop.zepter.hu weboldalon, a hivatalos ZEPTER boltokban és bemutatótermekben (http://www.zepter.hu/TreeMenu/Contact.aspx), és ZEPTER kereskedőitől történő vásárlások esetén. A ClubLive100 vásárlási kedvezmény nem von­ható össze egyéb, nem klubtag részére is elérhető vásárlási kedvezményekkel vagy akciókkal. A vásárlási kedvezmény nem vehető igénybe olyan fogyó eszközök esetében, mint a víztisztítók szűrői, alkatrészek, egyes kiegészítő termékek. ZEPTER termékeire vonatkozó teljes fogyasztói árlista ZEPTER budapesti és vidéki kirendeltségein tekinthető meg.
Kedvezmény szintek (Privilege level, továbbiakban PL)

PL1: olyan klubtag érvényesítheti, aki fogyasztói áron számolva kevesebb, mint 79.999 Ft értékben vásárol.

PL2: olyan klubtag érvényesítheti, aki fogyasztói áron számolva 80.000-399.999 Ft értékben vásárol.

PL3: olyan klubtag érvényesítheti, aki fogyasztói áron számolva 400.000-1.199.999 Ft értékben vásárol.

PL4: olyan klubtag érvényesítheti, aki fogyasztói áron számolva 1.200.000-5.999.999 Ft értékben vásárol.

PL5: olyan klubtag érvényesítheti, aki fogyasztói áron számolva 6.000.000-11.999.999 Ft értékben vásárol.

PL6: olyan klubtag érvényesítheti, aki fogyasztói áron számolva 12.000.000-23.999.999 Ft értékben vásárol.

PL7: olyan klubtag érvényesítheti, aki fogyasztói áron számolva 24.000.000-51.999.999 Ft értékben vásárol.

PL8: olyan klubtag érvényesítheti, aki fogyasztói áron számolva legalább 52.000.000 Ft értékben vásárol.


 
4.1.1.2. Személyre szabott ajánlatok
A klubtagok személyre szabott promóciós ajánlatokat, valamint előadásokra, ünnepségekre, termékbemutatókra, és új ter­mékek premierjeire szóló meghívókat kapnak. A tagoknak ezen felül friss információkat is küldünk legújabb termékeinkről, aktuális egészségi-, és szépségtippjeinkről, orvostudományi kutatásokról, nyereményjátékokról, szponzorainkról, valamint jótékonysági- és egyéb eseményekről, amelyeket a ZEPTER szervez az ügyfeleinek.
4.1.2. Választható előnyök:
Választható előny esetén a klubtag a regisztrációkor kiválasztja, melyik előnyt kívánja klubtagsági jogviszonya alatt érvénye­síteni. A tagsági jogviszony tartama alatt a választható előny fajtája nem módosítható. A klubtag a regisztráció során nyilat­kozik az általa választott előnyről.
4.1.2.1. Ajánlói prémium
Ha egy klubtag ajánlására (a továbbiakban ajánló tag) új klubtag (a továbbiakban ajánlott tag) ZEPTER terméket vásárol, úgy az ajánló tag az ajánlott klubtag első vásárlása nettó értékének akár 4%-val egyező összegű „ajánlói prémium”- ra válik jogo­sulttá.
Az ajánlói prémiumok több sikeres ajánlás esetén összevonhatók, de csak abban az országban lehet felhasználni, amelyben az új tagot ajánló ClubLive100 tag regisztrált. Az ajánlói prémium kifizetése minden esetben magyar forintban az elszámolás napján érvényes MNB deviza közép árfolyama szerint kerül elszámolásra.
Az ajánlói prémiumra való jogosultságról ZEPTER e-mailen értesíti – 30 napon belül – az ajánló tagot. A kifizetés feltétele, hogy az ajánló tag ZEPTER-rel megbízási jogviszonyra lépjen az ajánlás tekintetében. Az ajánló tag a kifizetést kizárólag az önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolására és kifizetésére vonatkozó szabályok (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 16. § (1) bekezdése) szerint igényelheti, és ZEPTER az ajánlói prémium kifizetését kizárólag vala­mennyi, a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályban előírt adó-, és járulék valamint más közteher és adminisztrációs díj levonását követően teljesíti. Az ajánló klubtag önadózóvá kell, hogy váljon az ajánlói prémium érvényesítésével együtt. Az ajánló tag a kifizetés érdekében köteles valamennyi adat és dokumentum átadására és igazolására ZEPTER felé. ZEPTER kifizetést csak akkor teljesít, ha az önálló jövedelem bevallásához, bejelentéséhez és kifizetéséhez szükséges valamennyi adat, információ és dokumentum részére átadásra került. ZEPTER jogosult a jelen ÁSZF-ben rögzítettek teljesítésének érde­kében a tagot a megjelölt e-mail címen tájékoztatni, információt kérni a kifizetéssel összefüggésben. ZEPTER felhívására a tag köteles az eredeti iratok, okmányok vagy más dokumentumok bemutatására vagy átadására. Az ajánló tag a kifizetés érdekében és feltételeként köteles ZEPTER részére a következő adatok megadására: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, Taj szám, személyi igazolvány száma, állampolgárság, lakcím, tartózkodási cím, iskolai végzett­ség fénymásolata, végzettség, szakképesítés, szakképzettség, kibocsátó intézmény neve, okirat száma végzettségenként, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, bank neve.
A kifizetés további feltétele, hogy az ajánlott új tag első vásárlását teljes egészében kifizette, a terméket átvette, és a szerző­déstől nem állt el.
Az ajánlói prémium kizárólag az ajánló tag részére írható jóvá, és nem átruházható.
Az ajánlói prémium érvényesítésére az esedékessé válását követő 1 (egy) évig van lehetőség, ezt követően az érintett ajánlói prémium megszűnik, amennyiben a prémium érvényesítése a klubtag hibájából hiúsul meg.
ZEPTER csak nettó 1.000,- Ft összeget meghaladó ajánlói prémium kifizetését köteles teljesíteni.
Nem magánszemély ajánló tag esetében az ajánlói prémiumra vonatkozóan az ajánló tag számlát állít ki.
Bármely kifizetésre az ajánlói prémiumra való jogosultság bekövetkezésétől – valamint az összes adat, információ, okmány beérkezésétől - számított 30 napon belül kerülhet sor.
Az ajánló tag nyilatkozik, hogy az ajánlott személytől felhatalmazással rendelkezik az adatai ZEPTER részére történő átadá­sára, egyúttal vállalja az ajánlott személy aláírt belépési nyilatkozatának beszerzését.
4.1.2.2. Árengedmény
Ha egy klubtag ajánlására (a továbbiakban ajánló tag) új klubtag (a továbbiakban ajánlott tag) ZEPTER terméket vásárol, úgy az ajánló tag az ajánlott klubtag első vásárlása nettó értékének akár 4%-ig árengedményre válik jogosulttá. Az árengedmény érvényesítésére az esedékessé válását követő 1 (egy) évig van lehetőség, ezen időn belül több sikeres ajánlás esetén az egyes árengedmények összevonhatók, ezt követően az érintett árengedmény megszűnik. Az árengedmény a felhasználási időn belül a tag által megvásárolni kívánt Zepter termék fogyasztói árlista Klubtag ár legfeljebb 90%-ának erejéig érvényesíthető, kivéve, ha annak finanszírozására a klubtag „0% THM” vagy „támogatott” hitelkonstrukciót vesz igénybe, ebben az esetben azonban a mindenkori fogyasztói árból – és nem a Klubtag árból – vonható le az árengedmény.
4.1.3. További fejlődési lehetőségek a ClubLive100-ban
A klubtag Tanácsadóként (Lifestyle Consultant) is regisztrálhat bármikor anélkül, hogy vásárolt volna. Tanácsadóként a klubtag tanácsadói szerződést kell, hogy kössön. A Tanácsadói szerződés megkötése előtt a Tanácsadó köteles elvégezni ZEPTER offline vagy online alapképzését. A Klubtagokhoz (Club Member, CM) képest a Tanácsadók további előnyöket érhetnek el. A Klubtagok (CM) számára elérhető akár 2-20 %-os személyes vásárlási kedvezményen, valamint az akár 4%-os ajánlói prémiumon túl a Tanácsadók értékesítési jutalékra is jogosultak lehetnek a mindenkori Marketing Terv szerint. A Tanácsadóknak lehetősége van akár 4% menedzseri ajánlói jutalékra is szert tenni a személyesen regisztrált, illetve bizonyos feltételekkel az ezekhez kapcsolódó ClubLive100 tagok összes további vásárlása után mindaddig, amíg a Marketing Tervben lévő mindenko­ri feltételeket teljesíti. A jelen pont szerinti jutalékra való jogosultság valamint a Tanácsadók klubtagságból eredő személyes vásárlási kedvezmény érvényesítésének részletes szabályait ZEPTER mindenkori Marketing terve határozza meg, melyet a tag a tanácsadói tanfolyam során ismerhet meg részletesen. ZEPTER a pontos tájékoztatás, a további lehetőségek, és a karrier út népszerűsítése érdekében a tagokat közvetlenül is megkeresheti, hogy információt nyújtson a ClubLive100 klub előnyeivel kapcsolatban.
4.1.4. Első lépés: Club Member (CM)-ből Promóter
Amennyiben a ClubLive100 tag Promóter kíván lenni, úgy elegendő a Promóteri jelentkezési lapot kitöltenie, és jeleznie erre irányuló szándékát. A Promóterek jogosultak a Marketing Terv szerinti vásárlási kedvezmények érvényesítésére, illetve a promóteri tevékenységükhöz kapcsolódó megrendelések után promóteri hűségkedvezmény igénybevételére. A Zepter Promóteri Program Részvételi Feltételek részletesen tartalmazza a Promóterek által elérhető előnyök bemutatását. Amennyiben a klubtag jelen pont szerint Promóterré kíván válni, úgy felhatalmazza ZEPTER-t, hogy a klubtagot tájékoz­tassa az értékesítési tevékenységről és elérhető karrierlehetőségekről.
5. Kommunikáció
A ClubLive100 tagok rendszeres tájékoztatást kapnak az általuk elért előnyök és kedvezmények mértékéről és a legújabb hírekről postai levélben, e-mailben, közösségi médián keresztül, vagy SMS-ben. Amennyiben egy klubtag nem szeretne ilyen információkat kapni a továbbiakban, online felületünkön lehetősége van leiratkozni az üzenetekről.
ClubLive100 ügyfélszolgálat elérhetőségei, ahol ZEPTER fogadja a ClubLive100 hűségprogrammal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, panaszait: clublive100@zepter.hu.
6. Felfüggesztés és visszavonás, megszüntetés
A ClubLive100 tagok kötelesek betartani a jelen ÁSZF-ben leírtakat. A klubtag köteles ZEPTER részére valós és teljes körű adatokat szolgáltatni. A ZEPTER fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy megszüntesse azon tagok Klubtagságát (egyúttal az azzal járó kedvezményeket és előnyöket is), akik visszaélnek a KLubtagsággal vagy bármely módon kárt okoznak a ZEPTER számára. Ilyen esetekben a Klubtag nem jogosult semmilyen kártérítésre a tagság felfüggesztése, vagy megszüntetése okán. A klubtag a klubtagságot bármikor megszüntetheti írásban ZEPTER-nek írt levéllel, vagy a clublive100@zepter.hu-ra küldött e-mail üzenettel. A klubtagság megszüntetésével a klubtag lemond a tagsággal járó kedvezményekről és a fel nem használt bónuszairól és prémiumról. A klubtag ZEPTER-rel szemben – korábbi vásárlások kapcsán – felmerült fizetési kötelezettségei azok rendezéséig továbbra is fennállnak.
7. Változtatások
A ZEPTER bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, jutalékot, prémiumot valamint a marketing tervet. Az aktuális ÁSZF-et weblapunkon (https://www.zeptermagazin.hu/informaciok/) találhatja. A változtatásokról esetleges további előnyökről hirdetmény útján vagy az elektronikus levélcímre küldött tájékoztatóval értesítjük a klubtagokat.
8. Irányadó jog
A ZEPTER ClubLive100 hűségprogrammal kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó. A felmerülő viták és jogi kérdések rendezésében Zepter Ungarn Kft. székhelye szerinti illetékes bíróság a jogosult.
9. Panaszkezelés
A ClubLive100 hűségprogrammal kapcsolatos panaszkezelési szabályokat elérheti a Zepter honlapján, a https://www.zeptermagazin.hu/informaciok címen.
Zepter és a klubtag az esetleges nézeteltéréseiket békés úton rendezik, ennek hiányában a klubtag a bírósági út igénybevétele nélkül az illetékes békéltető testülethez fordulhat:
 
Budapesti Békéltető Testület:
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Elektronikus levelezési cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Adatkezelési tájékoztató a Club Live 100 vásárlói klubhoz kapcsolódó tagsági jogviszonnyal összefüggő adatkezelésekről:
 
 1. Adatkezelő:
 
 1. Zepter Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Zepter”.).
 2. UBA UNITED BUSINESS ACTIVITIES HOLDING AG (CH-8832 Wollerau, Sihleggstrasse 23., nyilvántartási szám: CH-170.3.016.516-9, a továbbiakban “UBA”)
 3. Zepter és UBA együttes említése esetén “Zepter International”.
 
 1. Adatvédelmi tisztviselő:  Név: dr. Kovács Attila Krisztián E-mail: adat@zepter.hu
 
 1. Zepter által történő adatfelvétel esetén az adatokat továbbítja az UBA részére. UBA olyan harmadik országban található, melyre vonatkozóan az Európai Bizottság megfelelőségi határozatot bocsátott ki. Zepter a Magyarországon megadott adatokat megosztja UBA-val, mint adatkezelővel. Zepter, illetve a Zepter International feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.
 
 1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:
 
 1. Club Live 100 tagság
 
  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkategória Adatkezelés időtartama GDPR 13. Cikk (2) e.
1. Club Live 100 tagság: Tagsági nyilvántartás, tagok megkülönböztetése, Új és / vagy régi Zepter termékekkel kapcsolatos vásárlási információk, ajánlatok küldése, termékbemutatóra történő invitálás,  vásárlási szokások elemzése, klubtag vásárlásainak nyilvántartása, promóciós cél, nyereményjátékról tájékoztatás; kedvezmények biztosítása, nyilvántartása, kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése; vásárlói szokások elemzése, vásárlói élmény javítása, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, direkt marketing nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői tevékenységről tájékoztatás küldése, közvetlen személyes megkeresés, értékesítői tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás közlése céljából, közvetlen személyes megkeresés terméktájékoztató és/vagy ajánlat közlése céljából, új vagy kiterjesztett adatkezelési hozzájárulés kérése. A megkeresések bármely ismert kommunikáció csatornán történhetnek, így telefon, e-mail vagy postai út. GDPR 6.§. (1) b. pont – Szerződés teljesítése teljes név, lakcím,  születési hely és idő, anyja neve, e-mail cím, termék, szerződésszám, vezetékes-, és mobiltelefonszám, tagsági jogviszony megszűnésétől számított 1 év + 60 nap szerződés teljesítésének feltétele
2. Kedvezmények elszámolása: tagok kedvezményeinek nyilvántartása, elszámolása, számlázás, adóbevallás, bérszámfejtés elkészítése. GDPR 6.§. (1) b. pont – Szerződés teljesítése , GDPR 6.§. (1) c. - Jogi kötelezettség teljesítése, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 16. § (1) bekezdése; Számv. tv. 169. § (2); társadalombiztosítási,-, nyugdíj-, adóigazgatási eljárás teljesítése teljes név, lakcím, születési idő, e-mail cím, termék, szerződésszám, számlaszám,
 
 
Prémium kifizetés választása esetén az adóbevallás elkészítéséhez szükséges adatok: teljes név, lakcím, születési idő,  termék, szerződésszám, számlaszám, Prémium kifizetés választása esetén az adóigazolás elkészítéséhez szükséges adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, Taj szám, személyi igazolvány száma, állampolgárság, lakcím, tartózkodási cím, iskolai végzettség fénymásolata, végzettség, szakképesítés, szakképzettség, kibocsátó intézmény neve, okirat száma végzettségenként, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, bank neve
kedvezmény érvényesítésétől számított 5 év (elévülés) + 60 nap
kifizetéstől számított 8 év + 60 nap
társadalombiztosítási,-, nyugdíj-, adóigazgatási eljárás teljesítése 70 év + 60 nap
 
 
kedvezmény elszámolása vonatkozásában a szerződés teljesítésének feltététele, személyi jövedelem adó, társadalombiztosítási-, nyugdíj-, adóigazgatási eljárás teljesítése esetében jogszabályon alapul az adatkezelés
 
Tagsági nyilvántartás esetében az adatok megadása Ön részéről szerződéses kötelezettségen alapul, ugyanis szükséges a szerződés teljesítéséhez Zepter által kért adata. A szerződéskötésnek feltétele a szerződéses adatok megadása. A szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés Zepter részéről nem teljesíthető.
 
Zepter profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
 
Címzettek:
 • United Business Association (UBA) – adatkezelő tagság szervezetének fenntartása;
 • Zepter Poland – adatfeldolgozó információ technológiai szolgáltatás és szerverüzemeltetés céljából;
 • Zepter kereskedők – minden olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet illetve természetes személy, aki vagy amely Zepterrel érvényes kereskedői megbízást kötött, a megbízás teljesítése alatt.
 
 1. Érintett jogai:
 
Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.
 
 1. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu
 
 1. A személyes adatok kezelésére a Zepter  https://www.zeptermagazin.hu/adatvedelem  oldalon elérhető adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.
 
Alulírott a tájékoztatást elolvastam, megértettem és hozzájárulok, melynek megtörténtét aláírásommal igazolom.
 
Kelt: …………………………………, …………………………………………
 
___________________________________________
Aláírás
 
 
 
Accept

Cookies

Weboldalunk ún. „cookie”-kat használ, amelyek felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá teszik az internetes jelenlétünket. Segítségükkel gyorsabbá tehetjük a navigációt a weboldaunkon és pontosabb információkat kaphatunk az oldalunk látogatottságáról. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol annak érdekében, hogy webshopunk minden funkcióját zavartalanul használhassa. Fontos kiemelni, hogy néhány ilyen cookie átkerül a mi szerverünkről az Ön számítógépére – ezek az „ideiglenes cookie-k”, amelyek a böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek számítógépe merevlemezéről.